Terrein voormalige St. Jozefschool

Inleiding

In 1913 werd in de Kerkstraat tegenover de katholieke kerk de R.K. Parochiale St. Jozefschool in gebruik genomen. Voor fl. 13.500 (tegenwoordig € 6.126) was een gebouw met drie lokalen geplaatst in noord-zuid richting met de klaslokalen aan de westkant. In de oorspronkelijke plannen was ook een onderwijzerswoning
opgenomen, maar dat werd uiteindelijk te duur voor het kerkbestuur (in plaats daarvan besloot men het huis van bakker Verwer in de Kerkstraat te kopen, het pand wat later bekend werd als 'De Witte Ezel').

Vanaf 1920 werd de school door het uitbreidende aantal leerlingen te klein, maar overeenstemming met de gemeente over uitbreiding liet behoorlijk op zich wachten. Pas in 1924 werd de school uitgebreid met twee lokalen haaks op de bestaande bouw. In 1930 moest er weer uitgebreid worden. Het plan om de school te splitsen in een jongens- en een meisjesschool op verschillende locaties ging niet door, wederom werd het bestaande pand uitgebreid. Van A. Vredevoort werd grond gekocht en tevens kreeg hij een vergoeding voor de te kappen vruchtbomen. Op deze grond werd aan de westkant van de bestaande bouw het zesde lokaal én een kamer voor het schoolhoofd gebouwd.
In 1934 werd als gevolg van de crisis de leerlingenschaal verhoogd, waardoor het zesde lokaal leeg kwam. Het lokaal werd in gebruik genomen als bewaarschool, later bekend als kleuterschool (en tegenwoordig 'groep 1').
In 1942 werd de leerlingenschaal weer verlaagd, was het zesde lokaal weer nodig en verhuisde de bewaarschool naar 'De Witte Ezel'.
Eind vijftiger jaren, begin zestiger jaren, was de prognose voor de katholieke aanwas fors. In een nieuw plan wilde men opnieuw twee lokalen toevoegen én een personeelskamer met magazijn (met de bijzonderheid dat de personeelskamer minstens 7 meter lang moest zijn, zodat de schoolarts voldoende ruimte had voor een oogtest, waarschijnlijk de variant 'houd een pollepel voor je oog').
In 1966 keurden de rijksinspectie én de bisschoppelijke inspecteur (die had je toen nog ) de 'Witte Ezel' af als kleuterschool. Er werd opnieuw grond aangekocht van Vredevoort waarop in 1966 een nieuwe kleuterschool werd gerealiseerd. Een mooi gebouw met eigen ingang, een ruime hal, twee lokalen, een leidsterkamer, twee toiletgroepen en een magazijn. Buiten kwam een eigen speelplaats, een buitenberging en royale zandbak. In 1975 bracht de katholieke schoolraad Waterland een vernietigend rapport uit over de kwaliteit van huisvesting van de Jozefschool: slecht licht, slecht sanitair, beroerde verwarming en ventilatie. Het oude gebouw (alles van voor 1963), moest vervangen worden door nieuwbouw.
Aldus geschiedde en uiteindelijk werd de nieuwbouw in 1978 opgeleverd. Dit na de nodige logistieke problemen als gevolg van de ligging van de school: 144 heipalen gingen vanaf het Westeinde door het water, en de dakleggers gingen van de Grote Dam op de 'platte kar' door de Kerkstraat. Na de zeventiger jaren volgden nog wat interne verbouwingen (verplaatsen lokalen en naar aanleiding regelgeving Arbowet).
Eind 2015 kwam er een einde aan ruim 100 jaar Jozefschool in De Rijp en ging de school samen met de Baanbreker uit Graft op in De Balein, gevestigd aan de Jan Ploegerlaan.

Eerste schetsontwerp

Zoals hiervoor gemeld ligt het terrein van de voormalige R.K. Parochiale St. Jozefschool aan de Kerkstraat in de zogenoemde ‘buurtjes’, aan de rand van het monumentale dorpscentrum. Vanwege de cultuurhistorische betekenis van deze buurt voelt de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland (OHV) een bijzondere verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een verantwoorde herinvulling van dit terrein. Daarom heeft zij middels Dorpsherstel De Rijp het initiatief genomen tot het maken van een stedenbouwkundig schetsontwerp.

Zij hebben hierbij gebruik gemaakt van de stedenbouwkundigen en omgevingsdeskundigen van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Alkmaar, om zodoende zo goed mogelijk aan te sluiten bij reeds bij de gemeente levende ideeën t.a.v. de herinvulling van dit terrein.

Verschillende fases

Dorpsherstel de Rijp onderscheidt de volgende fases in dit proces:

 • Initiatieffase
  Het bijeen brengen van verwachtingen, ideeën en reacties om te komen tot een stedenbouwkundig schetsontwerp en het opstellen van een planbegroting.
  Tijdplanning: december 2016
 •  Planfase
  - Verwerving van een kapitaalkrachtige financier;
  - Uitwerking schetsontwerp;
  - Financieringsplan voor infrastructuur en te bouwen woningen;
  - Goedkeuring gemeente middels uitgewerkt plan.
  Tijdplanning: december 2018
 • Uitvoeringsfase
  Concrete uitvoering van het plan
  Tijdplanning: vanaf mei 2019
 • Bewoning
  Tijdplanning: nog niet in te schatten

 

Definitief ontwerp Jozefschool, 14 februari 2019
Stedenbouwkundigplan Jozefschool, 4 december 2018
Stedenbouwkundigplan Jozefschool, 24 augustus 2018
Presentatie Toekomstige Bewoners Jozefschool
Stedenbouwkundigplan Jozefschool
Ruimtelijke onderbouwing Jozefschool
Referentiefoto's Jozefschool
Impressies gevels Jozefschool
Groenplan Jozefschool
Getekend Onherroepelijk bod Jozefschool
Financiele onderbouwing Cooperatie 1-3-2017
Tekeningen buurtpresentatie 16 febr 2017
Buurtpresentatie 16 febr 2017
Financiele onderbouwing definitief
Ruimtelijke onderbouwing Jozefschool definitief
Afspraken gemaakt met de gemeente over het plan op 13-11-2017
Presentatie leden Coöperatie 07-12-2017

Draagvlak bevolking

Een aantal publicaties in het huis-aan-huisblad De Uitkomst en in de Kroniek, het blad van de OHV, leverden vele positieve reacties op. Zowel van (oud) inwoners als van ondernemers en leveranciers. ‘We ondernemen dit namens de inwoners van De Rijp. Daarom willen we hen goed op de hoogte brengen van het proces. Zonder hun instemming kunnen wij dit niet tot een succesvol einde brengen’, aldus Wim Heine.

In de planfase wordt gedacht aan een adviesgroep van vertegenwoordigers van de gemeente, de OHV, ontwerpers en bewoners die erop toeziet dat de belangen van deze groepen tijdens de planning en de uitvoering gewaarborgd worden. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord.

Dorpsherstel De Rijp wil dat bij het uiteindelijke ontwerp en de uitvoering van het plan zoveel mogelijk (oud) Rijpers betrokken zijn.