10 december 2017

Reactie van Frans van Straalen


Vraag - 10 december 2017

Beste mensen van stichting dorpsherstel,

Op uw website lees ik bij de link "presentatie leden 07-12-2017" op blz 17 dat er een parkeerplaats direct naast mijn woning gepland is. Ik heb in een eerder stadium aangegeven dat dit voor mij niet acceptabel is en verbaas mij er over dat mijn belang volkomen genegeerd is.

Stelt u zich eens voor: Zou u er ermee akkoord gaan als er een parkeerplek (starten de auto's) pal onder uw slaapkamerramen komen? Dit bedreigt mijn woongenot, mijn gezondheid en mijn rust! En het betekent een waarde daling van mijn woning. Ik zal dit aanvechten. Ik vind het jammer dat de stichting dorpshers tel mijn belang met voeten treedt. Is dit namens het belang van de toekomst ige bewoners? Waarom is hun belang groter dan de mijne?

De oplossing heb ik ook al eerder aangedragen: Verkoop een strook grond aan de bewoners van het Langebrugspad! Ik ben bereid de marktprijs daarvoor te betalen dus, wat is het probleem? Waarom zouden toekomstige bewoners meer rechten hebben dan ik? Geld is geld, of spelen er andere belangen?

Naast de bezwaren van mijn rust, gezondheid, waardedaling en woongenot speelt er een ander probleem nl. de erfscheiding. Die is nu niet goed geregeld waardoor er tal van problemen kunnen ontstaan tussen mij en de bezitter van de grond (parkeerplaats) naast mij. Bij onderhoud of een andere calamiteiten zal ik via die parkeerplaats toegang moeten nemen tot mijn gevel en dak. De rijdende rechter is er dol op: slecht geregelde erfscheidingen. Het is een schande als uw stichting daar verantwoordelijk voor is.

Ik verzoek u met klem o m mee te denken aan een oplossing, t.w. de verkoop van een stuk grond langs mijn woning (en die van Langebrugspad 2). De parkeerplaats is vrij makkelijk elders te realiseren, vooral omdat het voor uw berekeningen budget-neut raal is.
Als wij er niet uit komen vrees ik dat ik niet anders kan dan mij te verzetten via de geëigende procedures, zolang dat mogelijk is. Dit is ook uw verantwoordelijkheid. Ik heb al in een (veel) eerder stadium aangegeven wat mijn belang en standpunt is in deze, maar in uw plannen heeft u dit genegeerd.

Frans van Straalen
Langebrugspad 4.

Reactie - 11 december 2017

Beste heer Van Straalen,

Allereerst zijn we blij dat u duidelijk kenbaar maakt geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen van het plan Jozefschool. Overigens proberen we onze leden (we zijn een coöperatie met leden!!) regelmatig te informeren over de voortgang van het plan. Voor 25 euro kan iedereen daar deel van uit maken en kan je meepraten en meebeslissen over de opzet en uitvoering. Zie ook onze website waar staat hoe je lid kan worden. ( www.dorpsherstelderijp.nl )

De laatste stedenbouwkundige uitwerking waar u aan refereert is een weerslag van vele afwegingen die we hebben gemaakt van persoonlijke belangen, regelgeving en technische en financiële mogelijkheden. Dat is een zeer dynamische en gevoelig proces dat helaas nog niet is afgerond. Na afronding hiervan hopen en verwachten we van de gemeente akkoord te krijgen op de stedenbouwkundige opzet van het plan. De volgende fase is het aanvragen van een omgevingsvergunning. De procedure rondom deze vergunning biedt veel mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag en om beroep aan te tekenen tegen de beslissing op dit bezwaar. We willen op geen enkele manier uw recht hierop in de weg staan. Het enige dat we graag zouden willen is elk bezwaar publiek maken zodat we er in alle openheid met elkaar en met onze leden over kunnen praten. We streven als coöperatie naar een transparante en open benadering en dat geldt ook voor mogelijke bezwaren. De bebouwing van het terrein van de Jozefschool is een zaak die het heel dorp raakt en wij als bestuur voelen ons verantwoordelijk om de te maken afwegingen van de verschillende eisen en wensen in alle openheid te doen plaatsvinden.

Met betrekking tot uw inhoudelijke opmerkingen moet ik u er op wijzen dat er vele conflicten bestaan tussen alle kenbaar gemaakt wensen en gemeentelijke eisen. Het is onmogelijk die allemaal te honoreren als we ooit tot bouwen willen komen. Dit houdt per definitie in dat belangen geschaad kunnen worden en daarmee wellicht ook uw belang. Tot heden is ons echter niet gebleken – ook na deskundig onderzoek – dat daar sprake van zou kunnen zijn. Dat neemt niet weg dat we uw wensen, gelijk die van anderen, opnieuw zullen meenemen in de uiteindelijk aanvraag voor de omgevingsvergunning.
Met vriendelijke groet,

Martin Dalenberg,
Secretaris Coöperatie Dorpsherstel De Rijp

Vraag - 11 december 2017

Beste mijnheer Dalenberg,

Dank u voor uw snelle reactie.
Ik ben blij dat u openheid van zaken voorstaat. Ik heb er niets op tegen dat mijn bezwaar publiek gemaakt wordt. Ik doe er zelf tegenover niemand geheimzinnig over en dat heeft mij gesterkt in mijn opvatting: de meeste mensen die ik spreek begrijpen mijn bezwaren.

U schrijft dat er vele belangen zijn meegewogen, helaas niet de mijne. Er is blijkbaar onderscheid gemaakt. Waar is dat op gebaseerd? Waarom zijn andermans (bijv. toekomstige bewoners?) belangen groter dan de mijne? Is er sprake van een voorkeursbehandeling?
Vervolgens zegt u dat er een deskundig onderzoek is geweest waaruit zou blijken dat mijn bezwaren wat u betreft geen bezwaren zouden moeten zijn. Dit is een merkwaardige redenatie. Over welk onderzoek heeft u het? Wie heeft dat uitgevoerd? Hoe deskundig is dat als de naaste buren (de meest belanghebbenden) niet zijn gehoord?

Zoals gezegd, mijn bezwaren heb ik schriftelijk ingediend en ze zijn mondeling toegelicht tijdens een gesprek met Wim Heine en Vincent Roodhart. Ze zijn blijkbaar niet belangrijk genoeg bevonden door de stichting dorpsherstel, er is tot nu toe op geen enkele manier aan tegemoet gekomen.
U geeft aan dat alle wensen zullen worden meegenomen in de uiteindelijke aanvraag voor de omgevingsvergunning. Mijn wens heb ik in mijn vorige mail beschreven. Ik ben benieuw welke keuzes en afwegingen u maakt, incalculerend de consequenties, dat is de verantwoording van de stichting.
Met het vervullen van mijn wens m.b.t. de invulling van de strook grond naast mijn huis zal mijn bezwaar m.b.t. de inrichting van het terrein vervallen.

Overigens heb ik ook bezwaar tegen een toename van autoverkeer in de straat. Een brug kan dit probleem oplossen. De huizen zullen dan nog duurder worden maar ook voor toekomstige bewoners is het prettig als zij makkelijk het dorp in en uit kunnen en niet elke keer door het centrum moeten rijden. Het is aantrekkelijk en het ontziet de bewoners en bezoekers in het centrum. Bovendien: De Rijp is veel mooier zonder auto’s! Daar zou iedereen die de Rijp een warm hart toe draagt toch wat voor over moeten hebben? Uw naam ‘Dorpsherstel’ doet vermoeden dat u daar gevoelig voor bent. Wat wordt er hersteld als er meer auto’s door het historische centrum rijden?

Met vriendelijke groet,

Frans van Straalen
Langebrugspad 4.

Reactie - 13 december 2017

Beste heer Van Straalen,

Bij de afweging van belangen heeft onze hoogste prioriteit de technische eisen van de gemeente en de financiële mogelijkheden van de Coöperatief (nogmaals we zijn geen stichting!!). Zonder die te respecteren zal er wat ons betreft geen plan Jozefschool komen. Uw belang – net zoals een aantal andere belangen - is daar dus ondergeschikt aan. We zijn nu ongeveer een jaar bezig met de gemeente om de technische zaken te regelen. Dit blijkt een bijzonder complex dossier te zijn waar we helaas slechts langzaam vorderingen maken.

Het onderzoek waar u op doelt is geen kwestie van interviews van de omgeving. Dit is een technische analyse gedaan door een extern bureau op grond van wetgeving en jurisprudentie. Als basis wordt daarbij gebruikt de laatste stedenbouwkundige opzet zoals ingediend door de Coöperatief (waarop we nog geen goedkeuring op hebben gekregen). De conclusie van het onderzoek was overduidelijk dat er geen schade wordt geleden. Zelf denken we dat de bouw van het plan alleen maar economische voordelen heeft voor de omgeving, omdat de waarde van omliggende woningen waarschijnlijk toeneemt.

Uw wens om een stuk grond te willen kopen nemen we voor kennisgeving aan. Vooralsnog kunnen we daar niet op reageren omdat de parkeerplaatsen, het aantal daarvan en de situering nog onderwerp van discussie is met de gemeente.

Met betrekking tot het autoverkeer dient u zich te wenden tot de gemeente Alkmaar. Zij zijn verantwoordelijk voor de verkeersafwikkeling in de wijk/buurt. De Coöperatief houdt zich uitsluitende bezig met invulling van het terrein. Wij hebben overigens wel vastgesteld dat de gemeente Alkmaar geen voornemens heeft de bestaande verkeersituatie te wijzigen. Ook niet na realisatie van ons plan.

Met dit schrijven gaan we ervan uit dat de discussie wat ons betreft is gesloten. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt kunt u dat t.z.t. op onze website lezen.

Met vriendelijke groet,

Martin Dalenberg
Coöperatie Dorpsherstel De Rijp u.a.

Vraag - 14 december 2017

Beste mijnheer Dalenberg,

Opnieuw bedankt voor uw snelle reactie.

Mijn aanbod is om te komen tot een afspraak m.b.t aankoop van een strook grond langs mijn huis, bijvoorbeeld 2,5 meter breed over de lengte van mijn huis en tuin, ongeveer 10 m. Dus bijvoorbeeld 25 m2 tegen de huidige prijs van 300 euro / m2. Een soortgelijke deal als u op het eind van de straat bij Hr Lazet aanbiedt. Als het realiseren van een parkeerplaats elders extra kosten met zich mee brengt ben ik zelfs bereid daar een deel aan bij te dragen. Als wij daarover een deal kunnen sluiten vervallen al mijn bezwaren m.b.t. afname woongenot.
Dat is ook zo als er een harde toezegging kom dat er geen parkeerplaats komt (ook niet in de toekomst) pal naast mijn huis (onder mijn slaapkamerraam).

Op het moment dat hierover met u te praten valt hoor ik dat graag. Het liefst kom ik er gezamenlijk uit maar als dat niet lukt zal ik mij moeten beramen op mijn positie en daar de gepaste acties bij ondernemen.

Wat het verkeer betreft, ik sluit me hierbij aan bij het standpunt van de Buurtvereniging (cc) die hierover met de gemeente Alkmaar overleg heeft gehad. Mijn opmerking daarover in mijn vorige mail was aan het verkeerde adres. Mijn excuses daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Frans van Straalen

Reactie - 15 december 2017

Beste heer Van Straalen,

Uw bericht is in goede orde ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Martin Dalenberg
Coöperatie Dorpsherstel De Rijp u.a.

 

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder