23 december 2017

Gespreksverslag van Coöperatie Dorpsherstel met Leo van Etten


Verslag van gesprek opgesteld door Wim Heine - 20 december 2017

Hallo Leo,

In aansluiting op ons constructieve gesprek van gisteren heb ik een verslag gemaakt. Het is onze gewoonte gespreksverslagen die van belang zijn voor de realisatie van het plan op onze website te plaatsen.

Uiteraard wil ik je echter voor plaatsing de gelegenheid geven daarop te reageren.

In beginsel wordt de bijgevoegde tekst zo geplaatst met je eventuele commentaar er onder.

Ik hoor graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

Wim Heine

NB: Dit verslag is een persoonlijke weergave van het besprokene gemaakt door Wim Heine en is niet voorgelegd aan Leo ter goedkeuring. De verantwoordelijkheid met betrekking de inhoud hiervan berust geheel bij de Coöperatie Dorpsherstel. 

Aanleiding
De wens van Leo was en is de beweegredenen te horen van de Coöperatie om tot een bouwplan te komen voor het terrein van de Jozefschool.

Methodiek
De bij dit verslag gevolgde methode is dat alleen het standpunt van de Coöperatie vermeld. Lezers die geïnteresseerd zijn in het standpunt en/of de zienswijze van Leo van Etten dienen zich persoonlijk tot hem te wenden. Uiteraard hebben we aangeboden zijn visie ook hierin op te nemen, maar daar heeft hij tot nu toe geen gebruik van willen maken.

ONDERWERPEN GESPREK

A.    Autobrug naar het Wollandje

·       De Coöperatie heeft geen eigen mening of er wel of niet een autobrug moet komen aan het einde van de Kerkstaart (bij het Wollandje). De belangrijkste reden hiervoor is dat het plan voor de Jozefschool de bestaande discussie over verkeer in dit gebied op scherp zet, maar een mogelijke brug buiten het plangebied valt. We hebben uiteraard wel geïnformeerd bij de gemeente Alkmaar of er plannen waren de verkeerssituatie op de Kerkstraat te veranderen en of het bouwplan daar wellicht invloed op zou kunnen hebben. Het antwoord was overduidelijk ontkennend. Zij kennen de moeilijke situatie in de Kerkstraat, maar een brug helpt die niet op te lossen en zou in hun ogen eerder tot een verslechtering dan tot verbetering leiden. Het overgrote deel van de buurtbewoners lijkt het daar mee eens te zijn.

B.     Vaststelling van de geboden waarde voor het terrein van de Jozefschool

·       De zogenaamde marktwaarde van de grond is berekend volgens de methodiek die de gemeente voorschrijft. Daarboven is de geboden prijs ca. 60.000 euro boven de boekwaarde zoals die in de boekhouding stond bij de gemeente staat. Dat is pure winst voor de gemeente. Dit terwijl de oude raad van Graft-De Rijp eerder aangaf dat er wellicht verlies op geleden zou kunnen worden.

We hebben als Coöperatie overigens wel aan de wethouder toegezegd dat, overeenkomstig onze statuten, een eventueel overschot bij de eindafrekening ten goede komt aan het dorp en dat hij over onze schouders mee mag kijken of we dat ook werkelijk doen.

C.     Stedenbouwkundige opzet

·        De gekozen stedenbouwkundige opzet is het resultaat van eigen inzicht en ervaring van de Oudheidkundige vereniging, de mening van bewoners in de Kerkstraat en de Buurtjes en veelvuldig overleg met de stedenbouwkundigen in Alkmaar.
De belangrijkste uitgangspunt die daarbij zijn gehanteerd zijn:

i.       Het plan dient aan te sluiten bij de Ontwikkelingsvisie zoals eind 2014 is vastgesteld door de oude gemeenteraad van Graft-De Rijp;

ii.       De bebouwing dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande bebouwing in de Kerkstraat, en

iii.       het parkeren dient zo veel mogelijk uit het zicht van bewoners en bezoekers te worden gesitueerd. Het directe gevolg hiervan is dat geen parkeren langs de gevels of langs het parkje wordt voorzien. Het parkeren is alleen mogelijk naast de huizen of in de zogenaamde “parkeerkoffer” naast het appartementengebouw.

D.    Aantal en de prijs van woningen

·       De huidige parkeernormen die de gemeente Alkmaar aanhoudt maken het niet mogelijk meer dan 12 woningen te bouwen op het bestaande terrein. We zijn begonnen met 16 woningen en kwamen toen op een 5-tal sociale woningen. Dit bleek in de ogen van Alkmaar onmogelijk en men was niet bereid de parkeernormen voor dit wijkje aan te passen en maatwerk te leveren. Dit ondanks het feit dat de oude gemeenteraad al het parkeren reeds op het Wollandje had gepland.
Het gevolg van het star vasthouden aan de Alkmaar-norm is dat we eerst langdurig overleg hebben gevoerd over 14 woningen en 23 parkeerplaatsen en dat we inmiddels op 12 woningen zitten met 20 parkeerplaatsen. Het minder aantal woningen heeft er wel toe geleid dat de gemiddelde prijs van een woning inmiddels fors is gestegen van iets boven de 200.000 euro tot meer dan 300.000 euro. Het gevolg is  minder mogelijkheden voor starters en eenvoudige seniorenwoningen. De oorzaak ligt echter niet bij de Coöperatie maar bij de gemeenteraad van Alkmaar die de parkeernormen recent nog opnieuw heeft vastgesteld.

E.     Sociale woningbouw

·        Door de forse prijsstijging hebben we moeite om de norm en de prijs (onder de € 225.000) voor het aantal sociale woningen te halen. Nader studie zal nog plaatsvinden om alsnog daar aan te kunne voldoen.

F.     Toewijzen van woningen

·       Wij willen bij voorkeur de woningen verkopen aan mensen die actief betrokken zijn of zijn geweest bij het dorpsleven in De Rijp of directe omgeving.
We erkennen dat de vaststelling daarvan niet gemakkelijk zal zijn. We beraden ons nog wel over de methodiek waarbij we willekeur willen uitsluiten. Het streven van de Coöperatie blijft er echter op gericht mensen te werven die de verbinding tussen dorpelingen helpen verbeteren. Naast de mooie geveltjes is dat een van de bijzondere kenmerken van De Rijp en dat is dat bewoners zich betrokken voelen bij het dorp en daar actief invulling aan willen geven. Uiteindelijk vinden we dat nog belangrijker dan mooie geveltjes.

G.    Aanbesteding

·       De Coöperatie wil graag bouwen voor mensen die een band hebben met  De Rijp en datzelfde principe geldt eigenlijk ook voor de aannemers en leveranciers.
Als particuliere projectontwikkelaar zijn we niet gebonden aan de aanbestedingsregels van de overheid. Dat wil niet zeggen dat we zomaar wat gaan doen.
We hebben gevraagd aan de gezamenlijke aannemers in en om De Rijp met een prijs te komen waarvoor zij de woningen zouden kunnen bouwen. Dat wil zeggen inclusief infrastructuur, installaties, gevels, verdiepingsvloeren en badkamers, enz. Deze bedragen hadden we nodig om een bod te kunnen uitbrengen op het terrein. De bedragen die zij ons gaven hebben we vergeleken met onze eigen begroting. Daar zat een verschil tussen maar we hebben net zolang met elkaar gesproken totdat elk bedrag door ons kon worden verklaard. Het eind bedrag dat aanzienlijk dichter bij onze begroting lag dan bij hun aanvankelijke cijfers hebben we gebruikt om een bod uit te brengen bij de gemeente.

Als we tot een akkoord komen met de gemeente zal na overleg met de kopers en hun wensen een definitieve begroting wordt opgesteld. Dat doen we niet zelf, maar daar huren we een externe deskundige voor in, die alles controleert en onverklaarbare verschillen aan ons doorgeeft. Deze verschillen worden vervolgens door een in te stellen projectgroep besproken met de betreffende aannemer net zo lang tot er overeenstemming is over de definitieve prijs. In deze projectgroep zullen onafhankelijke ervaren en professionele bewoners van De Rijp en omgeving zitten.

H.    Politieke veranderingen door komende gemeenteraadsverkiezing

·        Wij gaan ervan uit dat de wethouder waarmee we te maken hebben en de samenstelling van de gemeenteraad bij de komende verkiezingen niet wezenlijk zal veranderen. Voor ons in dit ieder geval geen reden van het plan af te zien. Niettemin zouden we het bijzonder waarderen als de gemeente Alkmaar bereid is wat meer maatwerk te leveren. Alleen al de veranderende parkeernorm (Graft-De Rijp versus Alkmaar) heeft in (te) hoge mate de prijs en het aantal woningen beïnvloed.

 

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder